خانه » لیست کلید های داغ

لیست کلید های داغ

در طول بازی

"Space"/"Enter" - Start
"P" - Payout (انصراف از اعتبارات)
"G" - Select Game (خروج به منوی اصلی)
"B" - Bet (شرط بندی به ازای هرخط)
"M" - Max Bet (حداکثر شرط بندی)
"F" - Automatic Start (فعال سازی بازی اتوماتیک)
"H" - Help (قوانین بازی را باز کن/قوانین را پیدا کن)
"1" - 1 Line (یک خط را انتخاب کن/ خطها را یکی یکی انتخاب کن)
"2" - 3 Lines (سه خط را انتخاب کن)
"3" - 5 Lines (پنج خط را انتخاب کن)
"4" - 7 Lines (هفت خط را انتخاب کن)
"5" - 9 Lines (نه خط را انتخاب کن)

هنگام برنده شدن

"B"/"M" - در این سری ها شرط بندی کنید "Gaminator", "Igrosoft", "Megajack"
"R" - در صورت امکان بر روی بقیه ی سری ها نیز امتحان کنید

ریسک بازی اول (حدث زدن رنگ کارتها)

"Gaminator" باری سری های
"B" - را انتخاب کنید "red"
"M" - را انتخاب کنید "black"
برای سایر سری ها
"1" - را انتخاب کنید "red"
"2" - را انتخاب کنید "black"

ریسک بازی دوم (شرط بندی روی کارتهای بالاتر)

"2" - کارت دوم را انتخاب کن (کارت اول توسط حریف نگه داشته می شود)
"3" - کارت سوم را انتخاب کن
"4" - کارت چهارم را انتخاب کن
"5" - کارت پنجم را انتخاب کن
"Enter" - take a prize and return to a main game